Archive

2020 1 2
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2
2016 1 2
2012 4 5
2011 2 3
2010 1

Search

Issue № 4 Volume 1, 2019

Title page

Contents

GENERAL PSYCHOLOGY, HISTORY OF PSYCHOLOGY

Amurova Ya. V.

Bolshakova A. M

Voloshyn S. M.

Dzhezhik O. V.

Karhina N. V.

Kuznetsov O. I.

Maziar O. V.

Melnyk O. A.

Smyrnova O. P., Kasianova S. B.

Filonenko D. V.

Chanchykov I. K.

Chekanska O. A., Danchuk Yu. P.

MEDICAL PSYCHOLOGY

Hasiuk M. B., Shkrabiuk V. S., Kobets I. T.

Hurskyi S. O.

Peliustka M. I.

Pronoza-Stebliuk K. V.

Proshukalo I. L.

Kharchenko D. M., Akopian A. A.

SOCIAL PSYCHOLOGY; PSYCHOLOGY OF SOCIAL WORK

Batsylieva O. V., Astakhov V. M., Puz I. V.

Havrylovska K. P., Lytvak O. Y.

Dobrovolska N. A.

Zahurska I. S., Dobrovolska A. V.

Kalishchuk S. M.

Lazarenko V. I., Znanetska O. M.

Lysenko D. P.

Strilchuk O. V.

Suslova V. A.

Chirkova T. I.

Sheviakov O. V., Slavska Ya. A., Slavska V. A.