Archive

2020 1 2
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2
2016 1 2
2012 4 5
2011 2 3
2010 1

Search

Issue № 1 Volume 3, 2020 р.

Title page

Content

OCCUPATIONAL PSYCHOLOGY; ENGINEERING PSYCHOLOGY

T. О. Motruk, N. M. Sema

O. M. Shemchuk

SOCIAL PSYCHOLOGY; PSYCHOLOGY OF SOCIAL WORK

І. Ye. Borovynska

O. I. Donets

O. Yu. Drozdov

E. A. Erlish

N. B. Ivantsova

H. M. Kazarova, Z. R. Shaikhlismanov

N. M. Kaptalan

Yu. M. Krasilova

P. M. Larionov, A. A. Bunis

O. M. Lysenko, N. A. Krymova

O. O. Maletska

V. V. Nazarevych

O. M. Palamarchuk, V. O. Podorozhniy

M. S. Panov

Ya. M. Raievska

O. O. Reznichenko

S. V. Sytnik

O. R. Tkachyshyna

N. I. Chepelieva

LEGAL PSYCHOLOGY

M. L. Mikheieva

D. V. Safiian

SPECIAL PSYCHOLOGY

H. B. Varina, O. B. Tsarkova

O. A. Vovchenko

L. V. Drozd

V. M. Mytsko, M. M. Bezpiata

I. V. Chukhrii

PSYCHOLOGY OF ACTION IN SPECIAL CONDITIONS

S. V. Vasylenko

T. O. Kucheriava

S. M. Motyka, K. O. Kravchenko

O. M. Soroka, M. P. Korotchenkov, S. H. Soshnikov

М. I. Tovma

ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY; ECONOMIC PSYCHOLOGY

N. D. Vinnyk, V. P. Кutishenko

N. V. Ortikova