Archive

2020 1 2
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2
2016 1 2
2012 4 5
2011 2 3
2010 1

Search

Issue № 1 Volume 1, 2020 р.

Title page

Content

GENERAL PSYCHOLOGY, HISTORY OF PSYCHOLOGY

O. G. Babchuk, S. V. Bykovа

N. P. Berehova, O. Yu. Povstiuk

K. M. Vasuk

O. O. Vodolazska, A. O. Khoma

O. A. Datsenko

S. B. Zharikova

M. Y. Кazanzhy

N. V. Karhina

V. O. Kramchenkova, L. V. Zhukova

I. V. Medintsov

T. L. Nadvynychna

H. O. Naidonova, S. H. Nechyporenko

I. M. Sokolova, T. S. Sapielnikova

O. V. Sorochenko

Yu. M. Terletska

T. Yu. Ulianova

V. I. Shebanovа

A. V. Shydelko, N. М. Kalka

MEDICAL PSYCHOLOGY

Yu. V. Vakulenko

H. V. Vasyleva

N. S. Kostruba

A. N. Krutolevych

PEDAGOGY AND DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

O. S. Arkatova

O. O. Baiier, O. O. Ositkovska

O. O. Bantysheva

A. S. Vavilova

L. P. Vasylenko, I. Ya. Vasylenko

N. V. Vietrova

I. А. Vlasenko

V. K. Havrylkevych

N. M. Danylenko

N. S. Dmytriiuk, N. A. Kordunova

S. V. Dorofei

K. V. Yermolenko, M. S. Savchenko