Archive

2020 1 2
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2
2016 1 2
2012 4 5
2011 2 3
2010 1

Search

Issue № 4 Volume 2, 2019

Title page

Contents

PEDAGOGICAL AND AGE PSYCHOLOGY

Berezka S. V.

Bodashevska Yu. S.

Buzhynska S. M., Suprun D. S.

Dmeterko N. V.

Kostina T. O.

Kudriavtsev K. O.

Kushmyruk Ye. S.

Maslianikova I. V.

Meloian A. E., Sevian S. A., Bozhenko I. E.

Melnychuk I. Ya.

Mykhalchuk Yu. O.

Nazar M. M.

Nemash L. I.

Pavlenko T. V.

Piekharieva S. V., Savchenko L. L., Piekharieva А. S.

Pronina V. O.

Skrypnyk N. Н.

Shevchuk V. V.

Shcherbakova O. O., Klyzhenko Ya. V.

Shcherbakova O. O.

Yatsyshyna A. M.

SPECIAL PSYCHOLOGY

Omelchenko M. S.

PSYCHOLOGY OF ACTIVITY IN SPECIAL CONDITIONS

Hutsuliak N. M., Dushkevych M. M., Yankova A. H.

Indychenko L. S., Cherevko S. V., Cherevko A. D.

Overchuk V. A.

Yereshchenko O. V.

ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY; ECONOMIC PSYCHOLOGY

Liubchuk O. K., Sakhno S. V.

Shatilova O. S.

POLITICAL PSYCHOLOGY

Titiaiev V. M.